Welkom op onze website

contact foto camiel van lamoenMISSIE van de ST. WILLIBRORUSPAROCHIE:
De Willibrordusparochie verbindt mensen om met aandacht voor elkaar en voor de noden in de samenleving, lerend, vierend en dienend te handelen vanuit het geloof in Christus.
Zij inspireert om -net als de Goede Herder- herder te zijn voor elkaar, zeker op belangrijke momenten in het leven van mensen.
Zij doet dit in verbondenheid met de katholieke traditie en de Wereldkerk en tegelijkertijd met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting.

Fusie
Sinds 1 mei 2014 vormen de kerkdorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre één parochie. Tijdens de daaraan voorafgaande fusiebesprekingen en in de tijd daarna is en wordt nog steeds actief gewerkt om te komen tot organisatorische eenwording. Het samenvoegen betreft velerlei terreinen zoals financiën, tarieven, onderhoud gebouwen, inkoop materialen en energie, onderhoud en beheer begraafplaatsen, loon- en ledenadministratie en vrijwilligersbeleid. Maar hoe belangrijk dit werk ook is, een  parochie is pas één parochie als hmission statement A4 -samen rond altaaret ook zo gevoeld en beleefd wordt. Dat is geen organisatorische maar een emotionele weg en deze zal veel meer tijd in beslag nemen. We zijn immers de gang van zaken in onze kerkdorpen gewend zoals ze gaan en dit is ook ieder kerkdorp zo vertrouwd. Maar om de pastorale activiteiten ook in de toekomst vorm en inhoud te kunnen blijven geven is ook samenwerking op het pastorale vlak tussen de zes kerkdorpen noodzakelijk. Samenwering op dit vlak betekent met name dat je het samen eens moet zijn over datgene waar je als parochie voor staat en waarvoor je gaat. Het formuleren van een gezamenlijke visie en missie is dan heel belangrijk.

Mission statement
mission statement A4 - moeder TheresaDat kerkdorpen samen één parochie vormen, is gezien de vergrijzing, de vermindering van financiën, de afname van beschikbaarheid van vrijwilligers en het verminderen van het aantal priesters voor de toekomst onontkoombaar. Tegelijkertijd is een verandering ook altijd een uitdaging. Wat voor parochie willen wij zijn? Wat streven wij na? Hoe zien wij de ideale parochie? Wat is de essentie van parochie-zijn? Om gedegen antwoord te krijgen hebben wij deze vragen in drie bijeenkomsten voorgelegd aan een afvaardiging van onze zes kerkdorpen, aan het pastorale team en aan het parochiebestuur. Centrale waarden van onze parochie blijken ‘aandacht voor elkaar’ en het streven ‘een bron van inspiratie’ te zijn. Een derde kernwaarde is het vinden van de ‘harmonie tussen ruimte voor uniciteit en het onderdeel uitmaken van een wereldkerk’. Naar aanleiding van wat in essentie in de gesprekken met kerkdorpen, pastoraal team en bestuur is gezegd, is een mission statement geformuleerd. Dit mission statement zal als leidraad dienen voor de werkterreinen van onze parochie – leren, dienen, vieren en parochieopbouw- en zo de basis vormen voor een pastoraal beleidsplan.

Pastoraal beleidsplan
mission statement A4 -paus kust kindWaarbij een fusie bedoeld is om in de toekomst te overleven als Kerk, is een mission statement bedoeld om uit te dagen om met hernieuwde energie gericht te werk te gaan. Elk van onze kerkdorpen heeft zijn eigenheid. Sinds jaar en dag, van generatie op generatie, hebben mensen zich in elk van deze kerkdorpen ingezet, in de eigen problematiek die iedere tijd met zich meebracht, om deze parochies vruchtbaar te laten zijn. Specifieke activiteiten en projecten van de kerkdorpen zoals deze nu georganiseerd worden, zijn en blijven heel belangrijk. Tegelijkertijd is het goed om op pastoraal vlak de krachten te bundelen en elkaar te versterken en  nieuwe initiatieven te ontplooien.

Pastoor Camiel van Lamoen

Uitnodiging

Op 9 april vieren we Palmpasen, jullie zijn daarom van harte welkom in de gezinsviering die om 9.30 uur begint in de H. Monulphus en Gondulphus-kerk in Knegsel. Zes weken na carnaval is het weer Pasen. De zondag ervoor vieren we Palmpasen en er worden dan volgens traditie Palmpasen stokken gemaakt. Die worden tijdens de …

Meer lezen

Bestuursbrief nr. 2017-2

Vanaf juni 2016 plaatsen wij op onze website maandelijks, ongeveer één week ná de vergadering van het parochiebestuur, wetenswaardigheden en besluiten vanuit de bestuursvergadering. Onder de naam ‘Bestuursbrief’ publiceren wij e.e.a. – in PDF-vorm – alleen op onze website. Gebruik onderstaande link en het document wordt voor u geopend. De data van de vergaderingen vindt u …

Meer lezen

Vormsel 2017 Duizel / Eersel / Steensel

Graag willen wij ons even voorstellen aan jullie op: zaterdag 1 april om 19.00 uur in de kerk in Duizel!                 Jop Jorissen     –  Aniek Verhees         Julia Boudewijns     –  Thijs Kox        Linda Boerboom       –  Amy Bierens           Lieke Kruijssen      –  Claudia van der Sande            Ruben Kuijpers      –  Toon van de Ven …

Meer lezen

Abdijavond met lezing van Bisschop de Korte

In de Achelse Kluis (Borkel & Schaft / Achel) vindt op 20 maart a.s. een Abdijavond plaats met een lezing van Bisschop Mgr. Gerard de Korte. De Abdijavonden passen in de traditie van de Achelse Kluis als centrum van gebed en spiritualiteit voor gelovigen en zinzoekers. Een Abdijavond start met het zingen van de completen, samen met de …

Meer lezen